KAPASITEETTI KÄYTTÖÖN

Kapasiteetti käyttöön – nuorten neuropsykiatrinen valmennus arjen toimintaympäristöissä -hankkeessa tarjotaan ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta (myöh. nepsy-valmennus) Iisalmessa asuville 15-29 -vuotiaille nuorille. Hanketta toteuttaa Iisalmen Nuorison Tuki ry ja rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR), Iisalmen kaupunki sekä OLVI-säätiö. Hankkeen toiminta-aika on 1.11.2019 – 31.1.2022.


Hankkeen tavoitteina on ratkaisukeskeisen nepsy-valmennuksen keinoin parantaa kokonaisvaltaisesti asiakkaiden elämänhallintaa ja -laatua. Valmennus auttaa nuorta tunnistamaan omat vahvuutensa ja voimavaransa sekä löytämään uusia toimintatapoja ja ajattelumalleja erityisesti arjen sujumisen haasteisiin. Hankkeessa vahvistetaan nuoren itsenäistä pärjäämistä erilaisissa toimintaympäristöissä sekä tuetaan nuorta kiinnittymään tarpeen mukaisiin palveluihin, koulutukseen tai työelämään. Lisäksi hankkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta neuropsykiatrisista erityispiirteistä nuorten kanssa toimivien verkostojen ja ammattilaisten keskuudessa sekä antaa tietoa nuorten läheisille. Hankkeen aikana valmennus on asiakkaalle ja ohjaavalle taholle maksutonta.

Mitä?

▪ nepsy-valmennus on ohjaukseen perustuva kuntoutusmenetelmä, joka täydentää muita palveluja ja perustuu asiakkaan vapaaehtoisuuteen
▪ työskennellään voimavarakeskeisesti kohti tavoitteita, jotka laaditaan asiakaslähtöisesti valmennuksen alussa
▪ kasvatetaan asiakkaan itseohjautuvuutta ja -luottamusta omiin kykyihin sekä etsitään uusia näkökulmia ja toimintatapoja arkeen
▪ valmennusta voidaan tarjota myös ryhmämuotoisesti esimerkiksi vertaisryhmässä
▪ ohjausta ja neuvontaa valmennettavien läheisille, verkostoyhteistyössä toimiville,
oppilaitoksille tai työpaikoille

Kenelle?

▪ 15-29 -vuotiaille nuorille, joilla on arjen sujumiseen vaikuttavia haasteita tai vaikeuksia kiinnittyä opintoihin tai työelämään
▪ nuorille, joilla on neuropsykiatrisia haasteita, mutta ei välttämättä diagnoosia, esim.:
o tiedonkäsittelyn tai toiminnanohjauksen hankaluudet
o alentunut itsesäätelykyky, tarkkaavaisuuden tai keskittymisen häiriöt
o haasteet vuorovaikutuksessa tai sosiaalisissa tilanteissa
o yleiset elämänhallinnan haasteet

Miten?

▪ lähettävän tahon ohjaamana tai itsenäisesti
▪ asiakkaalle yksilöllisesti laaditun valmennussopimuksen mukaisesti
▪ tapaamisten määrä ja valmennuksen kesto yksilöllisten tarpeiden mukaan
▪ voidaan toteuttaa toimintaympäristössä, jossa tuen tarve ilmenee, esim. koti, koulu, harrastukset, virastot, digiympäristöt tai INTRY:n tilat
▪ valmennuksen etenemistä ja tavoitteiden täyttymistä seurataan ja arvioidaan

etunimi.sukunimi@intry.fi