KAPASITEETTI KÄYTTÖÖN


AJANKOHTAISTA

Päivitetty 28.7.2022Tälle sivulle on koottu Kapasiteetti käyttöön -hankkeessa tuotettua materiaalia

Jenni Nissinen, AMK-opinnäytetyö:
Opinnäytetyönä toteutettu tiivistelmä hankkeen toiminnasta

Valmennuksessa käytetyt lomakkeet

Päivitetty 20.6.2022

Hankkeessa on siirrytty asiakastyön jälkeen päätösvaiheeseen, joka sisältää hankkeemme toimenpiteiden raportointia ja kirjaamista. Lisäksi hanketiimi pitää kertyneitä lomiaan pois ennen hankkeen päättymistä. Virallisesti hanke päättyy 31.7.2022.

*****************************

Mitä?

▪ nepsy-valmennus on ohjaukseen perustuva kuntoutusmenetelmä, joka täydentää muita palveluja ja perustuu asiakkaan vapaaehtoisuuteen
▪ työskennellään voimavarakeskeisesti kohti tavoitteita, jotka laaditaan asiakaslähtöisesti valmennuksen alussa
▪ kasvatetaan asiakkaan itseohjautuvuutta ja -luottamusta omiin kykyihin sekä etsitään uusia näkökulmia ja toimintatapoja arkeen
▪ valmennusta voidaan tarjota myös ryhmämuotoisesti esimerkiksi vertaisryhmässä
▪ ohjausta ja neuvontaa valmennettavien läheisille, verkostoyhteistyössä toimiville,
oppilaitoksille tai työpaikoille

Kenelle?

▪ 15-29 -vuotiaille nuorille, joilla on arjen sujumiseen vaikuttavia haasteita tai vaikeuksia kiinnittyä opintoihin tai työelämään
▪ nuorille, joilla on neuropsykiatrisia haasteita, mutta ei välttämättä diagnoosia, esim.:
o tiedonkäsittelyn tai toiminnanohjauksen hankaluudet
o alentunut itsesäätelykyky, tarkkaavaisuuden tai keskittymisen häiriöt
o haasteet vuorovaikutuksessa tai sosiaalisissa tilanteissa
o yleiset elämänhallinnan haasteet

Miten?

▪ lähettävän tahon ohjaamana tai itsenäisesti
▪ asiakkaalle yksilöllisesti laaditun valmennussopimuksen mukaisesti
▪ tapaamisten määrä ja valmennuksen kesto yksilöllisten tarpeiden mukaan
▪ keväällä 2022 yksilövalmennus toteutetaan 5kk:n mittaisena valmennuksena
▪ lisäksi keväällä 2022 toteutetaan ryhmämuotoista nepsy-valmennusta
▪ voidaan toteuttaa toimintaympäristössä, jossa tuen tarve ilmenee, esim. koti, koulu, harrastukset, virastot, digiympäristöt tai INTRY:n tilat
▪ valmennuksen etenemistä ja tavoitteiden täyttymistä seurataan ja arvioidaan

etunimi.sukunimi@intry.fi